Άρθρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (20/11/2019)

«Τα Αποτελέσματα του 1ου Κύματος της Έρευνας μας & Τα Δικαιώματα του Παιδιού»

Της Ειρήνης Λεριού, Επικεφαλής του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE

Τα αποτελέσματα του 1ου κύματος της έρευνας μας

Το εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας, συντίθεται από δικούς μας πρωτότυπους δείκτες όπου πρώτο-διατυπώθηκαν από την Επιστημονικά Υπεύθυνη και βασίζεται σε συγκεκριμένο ορισμό που αναπτύχθηκε από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου. Στo πρώτο κύμα της ποσοτικής έρευνας μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 9 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού. Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 παιδιά και ειδικότερα: 235 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου. Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών για το 2018-2019, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών σε σύνολο Αττικής, 8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Για την οικονομική ευημερία 10.5% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι, ενώ για την μη οικονομική ευημερία 11.7% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της D.3 και της D.5. Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης, βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, ένα σύστημα κανόνων που βασίζεται στην ασαφή συλλογιστική και το οποίο περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες, σε ένα αρχείο με έκταση 20.001 σελίδες. (Βλέπε σχετικά την Δεύτερη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE: http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/inclu... )

Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Eίναι δύσκολο να οριστεί τι είναι η παιδική ευημερία ή το αντίθετο της η παιδική φτώχεια. Για το έργο C.W. – SMILE, ως παιδική ευημερία νοείται οποιοδήποτε ευχαρίστηση προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της δράσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες ,είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.) κ.α.. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, ο πολιτισμός κ.α.. Ως παιδική φτώχεια νοείται οποιαδήποτε στέρηση της ευχαρίστησης προκλήθηκε στα παιδιά , ως αποτέλεσμα της πλήρους αποστέρησης ή της μη επαρκούς ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), κ.α.. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, ο πολιτισμός, κ.α.. Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη μερίδα του πληθυσμού και για αυτό χρειάζονται προστασία και ειδική μεταχείριση. Στα πλαίσια αυτά τα δικαιώματα τους προστατεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989. Κάποια άρθρα της Σύμβασης αναφέρονται στην ευημερία των παιδιών ή σε παράγοντες προσδιοριστικούς της ευημερίας τους. Τα άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: (Παράγραφος 2 του Άρθρου 3, Άρθρο 7, Άρθρο 8, Άρθρο 12, Άρθρο 13, Άρθρο 14, Άρθρο 15, Άρθρο 16, Άρθρο 17, Άρθρο 24, Άρθρο 26, Άρθρο 27, Άρθρο 28, Άρθρο 31, Άρθρο 32, Άρθρο 33, Άρθρο 34, Άρθρο 35, Άρθρο 36, Άρθρο 37). (Βλέπε σχετικά την Πρώτη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE: http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/inclu... )

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά τα Παιδιά είναι η κινητήριος δύναμη των μελλοντικών κοινωνιών, πολιτισμών και οικονομιών και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά και στην καλή ποιότητα της ζωής τους! Η υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου, πριν 30 χρόνια, μας υπενθυμίζει οιωνοί, την παραπάνω αναγκαιότητα και μας καλεί να δράσουμε προς το συμφέρον όλων των παιδιών. Σε πολλές χώρες του κόσμου όπως στον Καναδά, υπάρχουν διαρκείς μακροχρόνιες και σταθερές έρευνες για την ευημερία των παιδιών και τις προοπτικές βελτίωσης τους. Στην Ελλάδα πρόσφατα το C.W.-SMILE, δραστηριοποιείται στην επιστημονική καταγραφή, θεωρητική και μεθοδολογική πλαισίωση της ευημερίας των παιδιών, με σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Ακρόπολη φωτισμένη στα χρώματα της UNICEF