ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 12ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ)