Περιεχόμενο Newsletter Δέκατου Έκτου Τριμήνου

Με αυτό το Newsletter, σας ενημερώνουμε για τα νέα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού C.W.-SMILE, του (16ου) τριμήνου (22/05/2022 έως 21/08/2022).

Αυτό αποτελεί το Newsletter  συμπλήρωσης ακριβώς 4 ετών από την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE, η ολοκλήρωση του οποίου γέννησε το Εθνικό Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού!!!

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο PDF που ακολουθεί.

C.W.-SMILE