ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022 (12ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δημόσια Έκθεση 2022 (Aποτελέσματα του Πέμπτου Κύματος της Ποσοτικής Έρευνας)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12 (ΔΩΔΕΚΑ)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 

PUBLIC REPORT: «Research on child welfare in the Attica and the impact of targeted initiatives: Round Five», (WP3)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ : «Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Πέμπτος γύρος», (WP3)

(Επισυνάπτονται: το [υπό δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό] Paper_Leriou_Round 5, το Σχέδιο Δράσης, ο Συλλογικός Τόμος, η Χαρτογράφηση και το Working  Paper 2022)

 

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στα αρχεία PDF που ακολουθούν.
 

 

Ακολουθούν και τα λινκ των δημοσιευμένων Paper των Κυμάτων 1 έως 3 (επισυναπτόμενα του Συλλογικού Τόμου): 

 

Αυτό το Ερευνητικό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σήμερα 21/02/2022 με ποιοτική και ποσοτική επιτυχία όπως αποτυπώνεται στα Παραδοτέα του!

 

Σας ευχαριστώ θερμότατα Όλους σας, όσους συμβάλλατε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία αυτού του Ερευνητικού Προγράμματος!!!

 

Από καρδιάς!!!

 

Δρ Ειρήνη Λεριού
Η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος C.W.-SMILE και πλέον Συντονίστρια του Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Χαμόγελου του Παιδιού

 

C.W.-SMILE