Πληροφορίες για το ολοκληρωμένο ως προς την χρηματοδότηση του, ερευνητικό έργο

Αναφορικά με το ολοκληρωμένο σήμερα ως προς την χρηματοδότηση του, ερευνητικό πρόγραμμα :

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός θα εξελιχθεί, θα οριστικοποιηθεί, θα συγκριθεί με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και θα εφαρμοστεί σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Ο συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και θα συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα.


Στόχοι

  • Εφαρμογή του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής ευημερίας/φτώχειας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω.
  • Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε την παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής ευημερίας/φτώχειας.
  • Mετά την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί στον φορέα χρήστη όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία που θα παραχθεί από το εν λόγω έργο, προκειμένου να καταστεί ο φορέας χρήστης ως ένα Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα.

 

Γιατί είναι το έργο σημαντικό για την κοινωνία;

Ο αντίκτυπος στη κοινωνία, ως αποτέλεσμα του έργου, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αναλύσεων της διερεύνησης των διαστάσεων και των δεικτών της παιδικής ευημερίας , η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από Έλληνες ειδικούς. Επιπλέον, μπορεί να αναμένεται ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ιδρυμάτων και οι ίδιοι οι ερευνητές, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της πολυπλοκότητας του καθορισμού και της μέτρησης της ευημερίας των παιδιών και, συνεπώς, θα μεριμνήσουν περισσότερο για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών για την εφαρμογή αποτελεσματικότερου συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Ένας άλλος αντίκτυπος του έργου είναι η παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να καταστεί ένα Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας. Τέλος, το έργο αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα παράγει νέα ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών.

 

Ποια είναι η αποστολή του έργου;

Η γιγάντωση της παιδικής φτώχειας που προκλήθηκε στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης, δημιούργησε έκτακτες ερευνητικές κι επιστημονικές ανάγκες. Στα πλαίσια αυτά η αποστολή του έργου μας είναι: η ερμηνεία, η καταγραφή και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας στην Αττική και κατεπέκταση στην Ελλάδα .


Ποιός είναι ο φορέας υποδοχής;

Ο φορέας υποδοχής του έργου είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.


Ποιος είναι ο συνεργαζόμενος φορέας;

O συνεργαζόμενος φορέας του έργου, ο οποίος συμμετέχει εθελοντικά, χωρίς δηλαδή οικονομικές απολαβές από το έργο, είναι το Χαμόγελο του Παιδιού.

 

Ποιος είναι ο φορέας χρηματοδότησης;

To έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).